ขนส่งเเละพันธมิตร

เงื่อนไข EMS เบื้องต้น
รายละเอียดขนส่ง ไปรษณีย์ไทย EMS

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS - Express Mail Service) เป็นการจัดส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาจัดส่งเพียง 1-4 วัน สามารถติดตามพัสดุได้ทันที

เงื่อนไขการใช้ไปรษณีย์ไทย EMS

1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
2. นำกล่องพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์ไทย สามารถตรวจสอบสาขาที่มี SHIPPOP DROP-OFF ที่นี่
3. น้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม
4. การเลือกน้ำหนักพัสดุที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม
5. ขนาดของพัสดุ (กว้าง + ยาว + สูง) จะต้อง​ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
6. รายการที่ชำระค่าขนส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไข หรือขอคืนเงินได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
7. การรับประกันสินค้าตามราคาจริง และไม่เกิน 2,000 บาท
8. หากระบุข้อมูลปลายทางผิดพลาด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข ยกเลิกและคืนเงิน
10. ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ในช่วงเวลาทำการ
- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด
- วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 12.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด
11. มาตรฐานการนำส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- ปลายทางกรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 1-2 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง
- ปลายทางภูมิภาคอื่นๆ ภายใน 2-5 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ยกเว้นปลายทางทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ,พื้นที่พิเศษ และพื้นที่เกาะต่างๆ จะจัดส่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้


เงื่อนไขลงทะเบียนเบื้องต้น
รายละเอียดขนส่ง ไปรษณีย์ไทยลงทะเบียน

ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ (ลงทะเบียน) เป็นการจัดส่งพัสดุแบบธรรมดา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยระยะเวลาและมาตรฐานการนำส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- ปลายทางกรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 1-2 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง
- ปลายทางภูมิภาคอื่นๆ ภายใน 2-5 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง

เงื่อนไขการให้บริการ ลงทะเบียน

1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
2. นำกล่องพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์ไทย สามารถตรวจสอบสาขาที่มี SHIPPOP DROP-OFF ที่นี่
3. น้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม
4. ขนาดของพัสดุ (กว้าง + ยาว + สูง) จะต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร
5. รายการที่ชำระค่าขนส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไข หรือขอคืนเงินได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
6. หากจัดส่งพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการตีกลับจะไม่สามารถนำหมายเลขติดตามพัสดุ(Tracking Number) กลับมาใช้ได้อีก
7. การเลือกน้ำหนักพัสดุที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม
8. หากสินค้ามีการตีคืนจะมีการเรียกเก็บเงินภายหลัง


เงื่อนไขเบื้องต้นไปรษณีย์ไทยลงทะเบียน

1. ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ในช่วงเวลาทำการ
- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด
- วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 12.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด

2. ชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าความเสียหายหรือสูญหายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิด จากการบรรจุหรือหุ้มห่อสิ่งของไม่แข็งแรง และไม่รับพัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง เกิน 120 ซม.หรือน้ำหนักมากกว่า 2 กก.
3. มาตรฐานการนำส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปลายทางกรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 1-2 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ปลายทางภูมิภาคอื่นๆ ภายใน 2-5 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ยกเว้น ปลายทางทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ,พื้นที่พิเศษ และพื้นที่เกาะต่างๆ จะจัดส่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
4. กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืน 50% จากราคาค่าขนส่ง

ค่าประกันความเสียหาย ลงทะเบียน

สำหรับไปรษณีย์แบบ EMS จะประกันความเสียหาย ไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับไปรษณีย์แบบลงทะเบียน จะประกันความเสียหาย ไม่เกิน 300 บาท

เงื่อนไขการตีคืนสินค้า ไปรษณีย์ไทย EMS และ ลงทะเบียน

1. จ่าหน้าที่อยู่ไม่ชัดเจน
2. ที่อยู่ตามจ่าหน้าไม่มีอยู่จริง
3. ผู้ส่งแจ้งขอยกเลิกการจัดส่ง หรือ ผู้รับแจ้งปฏิเสธการรับพัสดุ
4. พัสดุมีการห่อหุ้มไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ทางขนส่งกำหนดไว้


เงื่อนไขการใช้ไปรษณีย์ไทย eCo-Post
รายละเอียดขนส่ง ไปรษณีย์ไทย eCo-Post

ส่งแบบประหยัดสายพันธุ์ใหม่ “อีโค่โพสต์”จัดส่งหนักถึง 10 กก. ตรวจสอบได้ (ตามเงื่อนไขการใช้บริการ ไปรษณีย์ไทย EMS

เงื่อนไขการใช้ไปรษณีย์ไทย eCo-Post
1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
2. นำกล่องพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์ไทย สามารถตรวจสอบสาขาที่มี SHIPPOP DROP-OFF ที่นี่
3. หลังจากชำระค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดส่งภายใน 12 วัน
4. น้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัม
5. ขนาดของพัสดุ (กว้าง + ยาว + สูง) จะต้อง ไม่เกิน 60+60+70 ซม.
6. รายการที่ชำระค่าขนส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไข หรือขอคืนเงินได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
7. หากจัดส่งพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการตีกลับจะไม่สามารถนำหมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking Number) กลับมาใช้ได้อีก
8. การเลือกน้ำหนักพัสดุที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม
9. ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ในช่วงเวลาทำการ
10. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด
11. วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 12.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด
12. มาตรฐานการนำส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปลายทางกรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 2-3 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ปลายทางภูมิภาคอื่นๆ ภายใน 2-4 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ยกเว้นปลายทางทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ,พื้นที่พิเศษ และพื้นที่เกาะต่างๆ จะจัดส่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้


ค่าประกันความเสียหาย ไปรษณีย์ไทย EMS eCo-Post และ ลงทะเบียน

สำหรับไปรษณีย์แบบ EMS จะประกันความเสียหาย ไม่เกิน 2,000 บาท
สำหรับไปรษณีย์แบบ eCo-post จะประกันความเสียหาย ไม่เกิน 1,500 บาท
สำหรับไปรษณีย์แบบลงทะเบียน จะประกันความเสียหาย ไม่เกิน 300 บาทตารางราคา eCo-Post
เงื่อนไข Flash Express เบื้องต้น
รายละเอียดขนส่ง Flash Express

บริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้านหน้า (Door to Door) ฟรีตั้งแต่ชิ้นแรก เป็นขนส่งจากประเทศจีน และประเทศไทย มีบริการจัดส่งพัสดุถึงมือลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยให้บริการขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมืออาชีพ มุ่งเน้นการทำงานบนความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจริงใจต่อลูกค้า Flash Express ขนส่งพัสดุภายใต้นโยบายที่ว่า “สิ่งที่เราส่งอยู่ไม่ใช่สินค้า แต่เป็นความคิดถึง เราจะดูแลความคิดถึงของคุณให้ดีที่สุด” เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าพัสดุในมือเราทุกชิ้น พนักงานทุกคนจะดูแลพัสดุอย่างดีควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้การขนส่งพัสดุปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากที่สุด

เงื่อนไขเบื้องต้น

1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
2. ขนาดและน้ำหนักสินค้าที่สามารถเข้ารับได้
- พัสดุจะต้องมีการห่อหุ้มที่แข็งแรงได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด ขนาดของพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 280 เซนติเมตร และ ด้านใดด้านหนึ่งต้อง ไม่เกิน 150 เซนติเมตร *เป็นไปตามมาตรฐานที่ขนส่งกำหนด รับน้ำหนักสูงสุดของพัสดุไม่เกิน 50 กิโลกรัม
- หากขนาดพัสดุมีน้ำหนักเกินจากที่ระบุ จะมีการเรียกเก็บเงินค่าขนส่งเพิ่มเติมภายหลัง โดยคำนวณตามค่าน้ำหนักที่แท้จริงจากขนส่ง
3. การส่งมอบพัสดุจะถูกส่งไปยังที่อยู่ปลายทางของผู้รับ แต่ไม่จำเป็นต้องส่งถึงตัวผู้รับที่ระบุชื่อไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้จะเสนอทางเลือกให้ผู้รับ เช่น การส่งมอบในวันอื่น ไม่ต้องมีการลงนาม หรือให้ไปรับที่จุดบริการ
4. เข้ารับสินค้าพัสดุถึงหน้าบ้าน
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล

กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ


ภาคกลาง

นครนายก, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร


ภาคเหนือ

เชียงใหม่, เชียงราย, เพชรบูรณ์, เเพร่, แม่ฮ่องสอน, กำเเพงเพชร, ชัยนาท, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีษะเกษ, สกลนคร, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี


ภาคใต้

กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาศ, ปัตตานี, พังงา, พัทลุงม ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี


5. ผู้ขอใช้บริการในพื้นที่ กรุงเพท ปริมณฑลและต่างจังหวัด ต้องสร้างรายการก่อนเวลา 12.00 น. จะเข้ารับในวันเดียวกัน แต่ไม่เกิน 18.00 น. สำหรับพื้นที่ห่างไกลจะต้องทำรายการล่วงหน้า 1 วัน ได้แก่ ภูเขา เกาะ และพื้นที่พิเศษ
6. พื้นที่ในการจัดส่ง
กรุงเทพ / ปริมณฑล
- การจัดส่งจะส่งในวันถัดไป หรือ 1-2 วัน (ไม่รวมวันเข้ารับ)
ต่างจังหวัด
- การจัดส่งจะจัดส่งภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมวันเข้ารับ)
7. กรณีพื้นที่ห่างไกล ภูเขา และเกาะ มีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ ตาก เพชรบูรณ์ บึงกาฬ เลย ชลบุรี ตราด กาญจนบุรี กระบี่ พังงา สุราษฏร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
8. ประกันค่าความเสียหายและการสูญหายที่เกิดจากขนส่ง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (สามารถซื้อประกันเพิ่มได้ *รายละเอียดประกันเช็ค API)
9. กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืน 50% จากราคาค่าขนส่ง
10. พัสดุหีบห่อไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอ เช่น การแพ็คสินค้าแบบใส่ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ห่อด้วยกระดาษ กล่องประกอบการดัดแปลงกล่อง หรือ ซองใส่พัสดุ จะปฏิเสธการเคลมสินค้า
11.สินค้าที่ขนส่งไม่อาจยอมรับได้ ได้แก่ สัตว์ ทอง เงินสกุล อัญมณี อาวุธ วัตถุระเบิด กระสุน สื่อลามกอนาจาร ชิ้นส่วนมนุษย์ สิ่งของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด หรือสินค้าจำพวกวัตถุอันตราย สิ่งของต้องห้าม เป็นต้นเงื่อนไข True e-Logistics เบื้องต้น
รายละเอียดขนส่ง True e-logistics

บริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้านหน้า (Door to Door)
- ใช้ง่ายๆเพียง “ปริ้น แปะ ส่ง”
- In Mind, In Delivery คิดถึง ส่งถึง
- ราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาทเท่านั้น

เงื่อนไขเบื้องต้น

1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
2. บริการรับพัสดุถึงบ้านลูกค้าและจัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไป โดยขนส่งจะทำการเข้ารับเเละจัดส่งเฉพาะวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (สำหรับวันอาทิตย์ หากสร้างรายการส่งในระบบ ทางขนส่งจะเข้ารับพัสดุในวันจันทร์)
3. พื้นที่เข้ารับกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี , ปทุมธานี และสมุทรปราการ) สร้างรายการและชำระค่าบริการจัดส่งพัสดุ​ก่อน ​14.00​ น.​ และทางบริษัทขนส่งจะเข้ารับพัสดุในวันเดียวกัน หากสร้างรายการหลังจาก 14.01 น. เข้ารับพัสดุในวันถัดไป ซึ่งระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1-2 วันสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 2-4 วันสำหรับต่างจังหวัด ขนส่งจะทำการโดยเข้ารับทุกวันทำการเข้ารับสินค้า
4. ขนาดและน้ำหนักสินค้าที่สามารถเข้ารับได้
    4.1 น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
    4.2 สามารถเข้ารับสินค้าขนาดกล่อง (กว้าง+ยาว+สูง ) ไม่เกิน 200 ซม. และ ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 150 ซม. โดยในกรณีจะทำการส่งพัสดุ ขนาดกล่อง (กว้าง+ยาว+สูง) รวมกันทุกด้านเกิน 120 เซนติเมตร หรือด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 50 เซนติเมตร หรือน้ำหนักของทุกกล่องรวมกันเกินกว่า 20 กิโลกรัม จะต้องทำการเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ผ่านทางอีเมล [email protected] หรือ Line : @shippop
5. กรณีพัสดุมีการตีคืน คิดค่าบริการ 50% ของค่าขนส่ง
6. ค่าประกันสินค้ากรณีเสียหายและสูญหาย วงเงินประกันไม่เกิน 2,000 บาท/ชิ้นเงื่อนไข Ninja Van เบื้องต้น
รายละเอียดขนส่ง Ninja Van

บริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้านหน้า (Door to Door)
-ใช้ง่ายเพียง “ปริ้น แปะ ส่ง”
-รับสินค้าถึงหน้าบ้าน (Door to Door) พื้นที่กรุงเทพและปริมลฑล / จัดส่งทั่วไทย
-ราคาเริ่มต้นเพียง 19 บาทเท่านั้น
-ตรวจสอบสถานะการขนส่งได้ทุกขั้นตอน
-บริการฉับไว และมีประสิทธิภาพ
-รับประกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง

เงื่อนไขเบื้องต้น

1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
2. ชำระเงินก่อน 11.59 น. รับสินค้าวันเดียวกัน หากชำระหลัง 12.00 น. เข้ารับสินค้าวันถัดไป
- กรุงเทพ/ปริมณฑล เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี เท่านั้น
- ต่างจังหวัด พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
3. เข้ารับและจัดส่งพัสดุทุกวันจันทร์ - เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุด)
4. เข้ารับพัสดุถึงบ้านเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
5. ต้องมีขั้นต่ำ 1 ชิ้น
6. ปลายทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
- ขนาดพัสดุ (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 180 เซนติเมตร และ ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร
- น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักเกิน 20 กก. ขนส่งจะปฏิเสธการรับพัสดุชิ้นนั้น
7. ระยะเวลาในการจัดส่งพัสดุ - พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เวลาการจัดส่งประมาณ 1-2 วันทำการ
- พื้นที่ต่างจังหวัด ใช้เวลาการจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ
- พื้นที่ห่างไกล ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันทำการ ไม่รวมวันที่รับของและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ไม่สามารถติดต่อปลายทางได้, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น อาจทำให้เกิดความล่าช้า)
8. หากพัสดุมีขนาดหรือน้ำหนักเกินกำหนด อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง และจะมีการเรียกเก็บเงินค่าขนส่งเพิ่มเติมภายหลัง โดยคำนวณตามค่าน้ำหนักที่แท้จริงจากขนส่ง
9. หากสินค้ามีการตีคืนจะมีการเรียกเก็บเงินภายหลัง

เงื่อนไขการตีคืนสินค้า

- ติดต่อผู้รับปลายทางไม่ได้ หรือไปจัดส่งแล้วแต่ไม่มีคนรับครบกำหนด 3 ครั้งจะทำการตีคืนโดยอัตโนมัติ
- ผู้ส่งแจ้งขอยกเลิกการจัดส่ง หรือ ผู้รับแจ้งปฏิเสธการรับพัสดุ
- พัสดุมีการห่อหุ้มไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ทางขนส่งกำหนดไว้
- ค่าประกันความเสียของ จากการส่ง Ninja Van เป็นจำนวน 2,000 บาท


SCG
รายละเอียดขนส่ง SCG Yamato Express

บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วนถึงบ้าน (Door to Door Parcel Delivery) มีบริการรับพัสดุถึงบ้านลูกค้าและจัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไป
-ใช้ง่ายเพียง “ปริ้น แปะ ส่ง”
-การส่งพัสดุตรงตามเวลา
-พัสดุไม่เสียหายระหว่างจัดส่ง

เงื่อนไข บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ๊กซ์เพรส จํากัด เบื้องต้น
1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
2. สำหรับบริการแบบส่งธรรมดาทางขนส่งจะเข้ารับและจัดส่งพัสดุทุก วันจันทร์ - เสาร์ (ยกเว้นวันหยุด ) หากเป็นบริการแบบส่งเย็นและ แช่แข็งจะเข้ารั พัสดุวันจันทร์ - ศุกร์และจัดส่ง ในวันอังคาร- เสาร์ (ยกเว้น วัน หยุด)
3. บริการส่งธรรมดาจะไม่รับพัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง เกิน 250 ซม. หรือน้ำหนักมากกว่า 25 กก. หากเป็นพื้นที่ห่างไกลจะไม่รับพัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง เกิน 200 ซม. หรือน้ำหนักมากกว่า 20 กก. และไม่รับซองสีขาวที่เป็นในรูปแบบจดหมาย สำหรับบริการส่งเย็นจะไม่รับพัสดุที่มีขนาดกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 120 ซม. หรือน้ำหนักมากกว่า 25 กก.
- กรุงเทพ (ทุกเขต) ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 1-2 วัน
- พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 2-3 วัน
- พื้นที่ห่างไกล (Remote Area) ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 2-4 วัน มีค่าบริการเพิ่มเติม พื้นที่ห่างไกล ภูเขา 50 บาท และหมู่เกาะ 200 บาท พื้นที่ห่างไกล (ประเภทภูเขา) ได้แก่
ภาคเหนือ
- เชียงใหม่ (อ.พร้าว อ.ฮอด อ.สะเมิง อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่ม อ.กัลยานิวัฒนา อ.อมก๋อย อ.เวียงแหง)
- ลำพูน (อ.ทุ่งหัวช้าง), น่าน (อ.บ่อเกลือ อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.เฉลิมพระเกียรติ), พะเยา (อ.เชียงม่วน)
- เเชียงราย (อ.เทิง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.เวียงแก่น อ.ขุนตาล), เพชรบูรณ์ (อ.น้ำหนาว), ตาก (อ.อุ้มผาง), แม่ฮ่องสอน (ทุกอำเภอ)
ภาคกลางและภาคตะวันออก
- กาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี อ.ศรีสวัสดิ์)
ภาคใต้
- ระนอง (อ.กะเปอร์ อ.สุขสำราญ), สงขลา (อ.จะนะ อ.ระโนด อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย)
- นราธิวาส (ทุกอำเภอ), ปัตตานี (ทุกอำเภอ), ยะลา (ทุกอำเภอ)
พื้นที่ห่างไกล (ประเภทหมู่เกาะ) ได้แก่
ภาคตะวันออก
- ชลบุรี (เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะแสมสาร เกาะคราม ใหญ่), ระยอง (เกาะเสม็ด), ตราด (เกาะกูด เกาะช้าง เกาะหมาก)
ภาคใต้
- กระบี่ (เกาะพีพี เกาะกลาง เกาะลันตา เกาะศรีบยา), พังงา (เกาะปันหยี เกาะพระทอง เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ เกาะคอเขา), ภูเก็ต (เกาะมะพร้าว เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่) , สุราษฏร์ธานี (เกาะ นกเภา เกาะส้ม เกาะพลวย กาะพะงัน เกาะเต่า), ตรัง (เกาะลิบง เกาะสุกร) , ระนอง (เกาะพยาม), ชุมพร (เกาะพิทักษ์), สตูล (เกาะสาหร่าย)
Cool TA-Q-BIN มาตรฐานการจัดส่งภายในวันถัดไปสำหรับพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาคกลาง ได้แก่ สมุทรสาคร (ทุกพื้นที่), นครปฐม (อ.เมือง อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล),สุพรรณบุรี (อ.เมือง)
ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, ลำพูน, สุโขทัย, อุทัยธานี, กำแพงเพชร,เพชรบูรณ์, แพร่, พะเยา, ตาก, อุตรดิตถ์, ลำปาง (อ.เมือง), ตาก (อ.เมือง อ.แม่สอด)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น (อ.เมือง), นครราชสีมา (อ.เมือง), อุดรธานี (อ.เมือง), บุรีรัมย์ (อ.เมือง), ร้อยเอ็ด (อ.เมือง , ศรีสะเกษ (อ เมือง), สุรินทร์ (อ.เมือง), หนองคาย (อ.เมือง), หนองบัวลำภู (อ.เมือง), อำนาจเจริญ (อ.เมือง), อุบลราชธานี (อ.เมือง อ.วารินชำราบ) ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี (ทุกพื้นที่ยกเว้นเกาะ), ระยอง (อ.เมือง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านฉาง อ.ปลวกแดง)
ภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ (อ.เมือง), ชุมพร (อ.เมือง), ตรัง (อ.เมือง), นครศรีธรรมราช (อ.เมือง), พังงา (อ.เมือง), พัทลุง (อ.เมือง), ภูเก็ต (อ.เมือง), ระนอง (อ .เมือง), สตูล (อ.เมือง), สุราษฎร์ธานี (อ.เมืองเกาะสมุย), สงขลา (อ.เมือง อ.หาดใหญ่ ยกเว้น ต.บ้านพรุ ต.พะตง)
4. การคำนวณราคาคำนวณจากปลายทางที่พัสดุจัดส่งถึง หากเกิดกรณี size นอกเหนือที่ระบุ ราคาให้ขึ้นอยู่กับที่ขนส่งทำการเรียกเก็บมา
5. ผู้ขอใช้บริการ จัดส่งแบบธรรมาดา จะต้องทำรายการเรียบร้อยแล้วก่อนเวลา 12.00 น. จะเข้ารับในวันเดียวกัน (09.00 น. - 18.00 น.)
6. ผู้ขอใช้บริการ จัดส่งแบบ Cool TA-Q-BIN จะต้องทำรายการล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น. จะมีสองแบบ
- Chilled อุณหภูมิประมาณ 0 ํ c ถึง 8 ํ c สินค้าต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า 8 ํ c อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงก่อนจัดส่ง
- Frozen อุณหภูมิต่ำกว่า -15 ํ c สินค้าต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า -15 ํ c อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงก่อนจัดส่ง
7. ทางขนส่ง จะดำเนินการจัดเก็บพัสดุของเย็น ไม่เกิน 3 วันทำการนับแต่วันที่เข้ารับพัสดุ
8. ชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าความเสียหายหรือสูญหายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดจากการบรรจุหรือหุ้มห่อสิ่งของไม่แข็งแรง
9. ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
10. กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการเท่ากับราคาค่าขนส่ง

เงื่อนไข CJ Logistics เบื้องต้น

1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
2. ทางขนส่งจะเข้ารับและจัดส่งพัสดุทุกวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุด) ในพื้นที่ตามรายละเอียดที่บริษัทแจ้งให้ทราบ
พื้นที่ต้นทางเข้ารับ กรุงเทพ จะต้องมีขั้นต่ำ 20 ชิ้นขึ้นไปในการเข้ารับต่อสถานที่
พื้นที่ต้นทางเข้ารับ ปริมณฑล ต่างจังหวัด จะต้องมีขั้นต่ำ 1 ชิ้นขึ้นไปในการเข้ารับต่อสถานที่
พื้นที่ต้นทางเข้ารับ ต่างจังหวัด จะต้องมีขั้นต่ำ 1 ชิ้นขึ้นไปในการเข้ารับต่อสถานที่
- ขนาดของพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 200 ซม. โดยแต่ละด้านขนาดไม่เกิน 100 ซม.
- น้ำหนักพัสดุไม่เกิน 30 กิโลกรัม
- ไม่รับอาหารทุกประเภท
3. ผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการให้เรียบร้อยแล้วก่อนเวลา 11.30 น. จะเข้ารับในวันเดียวกัน แต่ไม่เกิน 18.00 น.
4. พัสดุจะจัดส่งถึงปลายทางภายใน 1-3 วันทำการ ยกเว้นพื้นที่ภูเขา เกาะ และพื้นที่พิเศษ อาจล่าช้ากว่าปกติ และ มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 100 บาทต่อชิ้น (พื้นที่พิเศษได้แก่ : เกาะต่างๆ, แม่ฮ่องสอน, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส )
5. กรณีสินค้าเสียหาย/ สูญหาย/ หรืออื่นๆ ใดที่เข้าข่ายความรับผิดชอบ ชดใช้ให้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
6. กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืน 50% จากราคาค่าขนส่ง


รายละเอียดขนส่ง Pop Man

บริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้านหน้า (Door to Door)
- ส่งของด่วน ส่งของกี่จุดก็ได้ โดยคิดตามระยะทาง
- ฝากซื้อ ฝากซื้ออาหาร ฝากซื้อของในเซเว่น หรือฝากซื้อของใน Super โดยต้องมียอดเงินในระบบ ตามจํานวนที่ต้องการใช้ หรือ จ่ายเงิน ล่วงหน้า *หากมีการซื้อของแล้ว ยกเลิกไม่คืนเงิน
- ฝากส่งไปรษณีย์ สําหรับลูกค้าที่สร้างใบปะหน้า ผ่าน shippop.com เท่านั้น! รับและไปส่งจุด Drop off
- เหมาทั้งวัน อัตราค่าบริการเดียวเหมาวัน 8 ชั่วโมง 1,200 บาท (ราคานี้รวมค่านํ้ามัน)

เงื่อนไขเบื้องต้น

1. รับ-ส่ง เอกสาร / สิ่งของ / อาหาร / เครื่องดื่ม / พัสดุ น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกินประมาณ 50+50+50 ซม
2. ผู้ขอใช้บริการ ต้องส่งค่าพิกัดละติจูดและลองติจูดของต้นทางผู้ส่ง และปลายทางผู้รับ ทางขนส่งจะเข้ารับสินค้าและดำเนินการจัดส่ง ให้ทันที
3. POPMAN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
4. ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)br 5. การประกันคุ้มครองสินค้า ตามเงื่อนไขของบริษัท กรณี ความเสียหายและสูญหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทที่เข้าข่ายความรับผิดชอบ ชดใช้ ให้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท


รายละเอียดขนส่ง J&T Express
J&T Express มีบริการทั้งหมด 2 แบบ
แบบที่ 1 เข้ารับของที่บ้าน จะต้องมีขั้นต่ำ 10 ชิ้นขึ้นไปในการเข้ารับต่อจุด หากไม่ถึง 10 ชิ้น จะมีค่าบริการในการเข้ารับ 15 บาทต่อกล่อง
แบบที่ 2 นำส่งเองที่สาขาของ J&T ไม่มีขั้นต่ำ
เงื่อนไขการให้บริการ J&T Express

1. สามารถเข้ารับสินค้าหนักพัสดุสูงสุด 20 กิโลกรัม และขนาดกล่องไม่เกิน 180 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) (ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร)
2. ผู้ใช้ ต้องส่งข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ของต้นทาง/ผู้ส่ง และของปลายทาง/ผู้รับ ทุกครั้งที่ใช้งาน หากข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจส่งผลให้การเข้ารับและจัดส่ง มีปัญหา ซึ่งทางผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้งานที่เกิดขึ้น
3. ทางขนส่งจะเข้ารับและจัดส่งพัสดุทุก วันจันทร์ - วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุด) ในพื้นที่ตามรายละเอียดที่บริษัทแจ้งให้ทราบ
4. หากลูกค้าสร้างรายการไม่เกิน 11.30 น. ทางขนส่งจะเข้ารับในวันเดียวกัน แต่ไม่เกิน 18.00 น. หากลูกค้าสร้างรายการหลังจาก 11.30 น. ทางขนส่งจะทำการเข้ารับในวันถัดไป
5. การคิดค่าขนส่ง จะคิดตามขนาดและน้ำหนักจริงที่บริษัทขนส่งกำหนดเท่านั้น
6. ระยะเวลาในการจัดส่ง
  กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลาภายใน 1 - 2 วันทำการ
  ต่างจังหวัด ระยะเวลาภายใน 2 - 3 วันทำการ
  พื้นที่ห่างไกล ระยะเวลาภายใน 3 - 4 วันทำการ
7. กรณีสินค้าเสียหาย/ สูญหาย/ หรืออื่นๆ ใดที่เข้าข่ายความรับผิดชอบ ชดใช้ให้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
8. กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืนตามราคาค่าขนส่งจริง

ตารางราคา j&t express
เงื่อนไข BEST EXPRESS
1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
2. สามารถเข้ารับสินค้าหนักพัสดุสูงสุด 50 กิโลกรัม และขนาดกล่องไม่เกิน 250 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) (ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร)
3. พื้นที่ห่างไกลที่มีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท
4. วันทำการจันทร์ - เสาร์เวลาทำการ 08.00 น. - 18.00 น.(วันอาทิตย์ เปิดทำการบางสาขา)
5. ผู้ขอใช้บริการจะต้องสร้างรายการล่วงหน้า 1 วัน และทีมขนส่งจะเข้ารับพัสดุในวันถัดไป ทั้งนี้ทีมขนส่งอาจเข้ารับภายในวันเดียวกับที่สร้างรายการได้ โดยขึ้นอยู่สาขาที่ให้บริการ
6. หากไม่สามารถกำหนดวันนัดรับพัสดุได้กรุณาติดต่อ Best Express Customer Service (02-108-8000)
7. ในกรณีที่ทีมขนส่งไม่ได้เข้ารับพัสดุเลยจนเลยกำหนดเวลา ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลานัดรับใหม่ได้ที่เบอร์โทรที่เจ้าหน้าที่โทรหาหรือลูกค้าสามารถส่งพัสดุได้ที่หน้าสาขา
8. Best express จะพยายามส่งพัสดุไปยังผู้รับตามที่ระบุไว้ 3 ครั้งภายใน 5 วันทำการ


ตารางราคา j&t express
Bee Express (มีผลใช้ 1 July)

1. การคิดค่าขนส่งจะคิดตามน้ำหนักจริง หรือน้ำหนักปริมาตร
2. ไม่มีเรทขั้นต่ำในการเข้ารับพัสดุ เข้ารับตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป โดยเข้ารับเเละจัดส่งเฉพาะพื้นที่ กทม.เท่านั้น ซึ่งระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1-2 วันทำการ โดยเข้ารับทุกวันจันทร์ - เสาร์ (สำหรับวันอาทิตย์ หากสร้างรายการส่งในระบบ ทางขนส่งจะเข้ารับพัสดุในวันจันทร์) หากสร้างรายการก่อน 09.30 น. เข้ารับและจัดส่งพัสดุในวันเดียวกัน หากสร้างรายการหลังจาก 9.31-13.00 น. เข้ารับพัสดุในวันเดียวกันแต่จะจัดส่งวันถัดไป หากสร้างรายการหลังจาก 13.00 น. จะเข้ารับในวันถัดไป
3. สามารถเข้ารับสินค้าหนักพัสดุสูงสุด 30 กิโลกรัม และขนาดกล่องไม่เกิน 150 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง) แต่ละด้านไม่เกิน 100 เซนติเมตร โดยในกรณีจะทำการส่งพัสดุ ขนาดกล่อง (กว้าง+ยาว+สูง) รวมกันทุกด้านเกิน 130 เซนติเมตร หรือด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 50 เซนติเมตร หรือน้ำหนักเกินกว่า 7 กิโลกรัม จะต้องทำการเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
4. กรณีพัสดุมีการตีคืนจะคิดเป็น 50 % ของค่าบริการขนส่ง ในกรณีไม่สามารถส่งถึงผู้รับผลิตภัณฑ์
5. กรณีบริการเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่ง ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่กรุงเทพ สำหรับจังหวัดอื่น ค่าบริการจะถูกคำนวณตามอัตราค่าบริการต่อพัสดุภัณฑ์ในการจัดส่ง
6. ค่าประกันสินค้ากรณีเสียหายและสูญหาย วงเงินประกันไม่เกิน 2,000 บาท/ชิ้น
7. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)


เงื่อนไข Teleport Standard เบื้องต้น
1. ขนาดกว้าง+ยาว+สูง 150 ซม. ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 100 ซม.
2. น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ไม่เกิน 30 กิโลกรัม
3. ทางขนส่งคำนวณทั้งน้ำหนักแบบ Actual Weight (น้ำหนักที่ชั่งจริง) และ Volumetric weight (น้ำหนักที่คำนวณจากปริมาตร กว้าง x ยาว x สูง / 6,000 โดยคิดราคาจากน้ำหนักที่มากที่สุด
4. พื้นที่ให้บริการตันทางกรุงเทพฯ จัดส่งปลายทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล เชียงใหม่ สงขลา ตามอำเภอที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
5. ปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะต้องสร้างรายการก่อน 15.00 น. หากเป็นปลายทางเชียงใหม่ และหาดใหญ่จะต้องสร้างรายการก่อน 12.00 น. จึงจะเข้ารับและจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
6. ชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด มูลค่าตามจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทสำหรับการจัดส่งต่างจังหวัด

เงื่อนไขการส่งพัสดุ Makesend Express
1. เวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. พัสดุต้องพร้อมส่งก่อนเวลาเข้ารับพัสดุ หากเป็นพัสดุส่งเย็นจะต้องถูกปรับอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิอย่างน้อย 0-8 องศา ก่อนจัดส่ง และแพ็คอย่างมิดชิดและเหมาะสม ไม่ควรให้มีน้ำหยด ส่งกลิ่น ไอระเหย หรืออื่นๆ ที่ส่งผลต่อสินค้าอื่นๆ และยากแก่การจัดส่ง
3. หากสร้างรายการหลังจาก 12.00 น. จะเข้ารับในวันถัดไป
4. เข้ารับพัสดุฟรี หากส่งมากกว่า 3 กล่อง (ต่ำกว่า 3 กล่องคิดค่าเข้ารับ 90 บาทต่อครั้ง)
5. สินค้าน้ำหนักพัสดุสูงสุด 25 กิโลกรัม และขนาดกล่องไม่เกิน 200 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง)
6. กรณีพัสดุมีการตีคืน กรณีติดต่อผู้รับและผู้ส่งไม่ได้ กรณีเปลี่ยนแปลงปลายทาง กรณีสินค้าตีกลับ คิดค่าขนส่งเต็มจำนวน
7. ค่าประกันสินค้ากรณีเสียหายและสูญหาย วงเงินประกันไม่เกิน 3,000 บาท/รายการ ชำระตามราคาจริงของสินค้าที่เกิดความเสียหาย โดยแจ้งเรื่องเข้ามาหลังจากรับสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง เคลมให้ภายใน 3 วัน
8. ประกันเวลาการนำส่ง หากนำส่งเกินเวลาคืนเงินเต็มจำนวนของค่าบริการการขนส่ง และนำส่งให้ใหม่อีกครั้งโดยไม่คิดค่าบริการ
9. พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ กรุงเทพฯ, ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
- ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร
- ต่างจังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน, สมุทรสงคราม, นครราชสีมา
10. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)